Kariérní poradenství - Přijímací řízení na střední školy

PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ – NĚKOLIK RAD

Vážení rodiče a vycházející žáci,

Pro letošní přijímací řízení platí stejná pravidla jako v loňském školním roce  - jednotné zadání přijímacích testů u všech maturitních oborů, také jsou stejné tiskopisy přihlášek i způsob vyplňování.

 • pro obory v denní formě vzdělávání má přihláška růžový podtisk
 • pro obory s talentovou zkouškou má přihláška modrý podtisk
 • žáci naší školy dostanou dva formuláře s vyplněnou hlavičkou a druhou stranou přihlášky
 • do přihlášky si doplní vybrané střední školy a obory (u obou přihlášek stejně!!! Pořadí škol se nemění.)
 • na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování.
 • za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. Naše škola vám nabízí aktivní spolupráci a poradenskou činnost při řešení problémů týkajících se přijímacího řízení

Dříve než odešlete přihlášku:

 • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře popřípadě sportovního lékaře pokud je vyžadováno
 • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text)
 • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem

 

 • Přihlášky s talentovou zkouškou je potřeba odeslat do 30. 11. 2020.
 • Přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky doručte na adresu ředitele SŠ do 1. 3. 2021

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

 

 • Zápisový lístek doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole).
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení.

Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek

V období 22. až 30. dubna ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Po oznámení rozhodnutí (doručení poštou) je třeba:

doručit zápisový lístek řediteli SŠ

 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předat k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)

nebo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 

 • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.

 

Termíny talentových zkoušek:

 • Gymnázia se sportovní přípravou, ostatní obory s talentovou zkouškou - od 2. ledna do 15. února 2021
 • Konzervatoře - od 15. ledna do 31. ledna 2021

 

Termíny testů státních příjmacích zkoušek:

 • První řádný termín                      12. dubna 2021
 • Druhý řádný termín                     13. dubna 2021
 • První náhradní termín                 12. května 2021
 • Druhý náhradní termín                13. května 2021

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. 

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Loňská struktura jednotných přijímacích zkoušek měla následující podobu:

 • Test z českého jazyka matematiky.
 • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení.
 • U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut.
 • Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
 • Žákům s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může být navýšen čas, doporučení ze Školského poradenského zařízení (PPP, SPC, ...)

Kontakt:

Mgr. David Kopecký – kariérní poradce

email: kopeckydavid@zsaj.cz

Úřední hodiny:

 • konzultace možná kdykoli po předchozí domluvě