Školní družina

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Žáci jsou rozděleni do oddělení a počty přítomných žáků se během dne mění, odcházejí do zájmového kroužku nebo domů. Počet oddělení je zřizován ředitelkou školy na začátku školního roku, a to podle počtu přihlášených žáků. Žáci pracují a chovají se podle svých rozumových schopností. Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Vychovatelka působí na žáky v době zvýšené únavy z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině, a proto je z větší části zařazen volný výběr her, pohybové aktivity a pobyt na zahradě.

Provoz družiny

6:00 - 8:00

po oběde/konci vyučování - 16:30

Personální obsazení

Michaela Vondrová

Květa Řeháková

Jana Lukesová

Tereza Machačová

Specifika školní družiny ZŠ Lanškroun nám. Al. Jiráska 139, 563 01 Lanškroun

Vzhledem k poloze školy uprostřed města a malé ploše školní tělocvičny na 1. stupni a dvorku na 1. stupni se tělovýchovná, relaxační, rekreační a zdravotní činnost školní družiny uskutečňuje většinou mimo areál školy.

V každém ročním období a v případě vhodného počasí chodíme s dětmi na vycházky městem, do přírody v jeho blízkém okolí, (oblast rybníků, Obora, Kypuše), navštěvujeme dětská hřiště (Střelnice, Dvorské Lány, Rákosníčkovo hřiště), Zámecký park, kluziště ve sportovní hale, tělocvičnu 2. stupně, městské kino, DDM, městskou knihovnu, plavecký bazén apod.

Všechny činnosti, které pro děti v těchto místech organizujeme jsou součástí náplně výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny a jsou v souladu se ŠVP školní družiny. Po ukončení akce pedagog vždy odvádí žáky zpět do školy. Žák může být z místa konání akce uvolněn pouze na základě písemného vyjádření zákonného zástupce, že může skupinu opustit samostatně v daném místě.

Z důvodu konání výše uvedených akcí a ostatních činností školní družiny prosíme o respektování času odchodů ze školní družiny takto:

Odchod po obědě nejpozději do 12. 45 Odchod po ukončení činnosti od 14.20

Příchod žáků do ranní školní družiny 6. 00 – 7. 30

Při odpolední činnosti ŠD bude v budově školy v provozu každý den v týdnu sběrná družina pro žáky, kteří v průběhu odpoledne odchází mimo uvedené časy a výše jmenovaných akcí se nezúčastní. (ZUŠ, kroužky, lékař)

Návratka ke stažení zde

Plány školní družiny

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN