Historie

Budova stojí uprostřed města, v klidové zóně, obklopena malebným parčíkem se vzrostlými stromy a historickými památkami duchovního a kulturního zaměření – Kostel sv. Václava, muzeum, budova Děkanství, knihovna a ZUŠ. Na místě dnešní základní školy stával první panský dům jako obydlí vrchnostenských úředníků. Se zrušením roboty a starých vrchnostenských úřadů (1848-1849) Lichtenštejnové prodali v roce 1858 městu část zámeckého areálu, kde se úřady nacházely. Město nechalo většinu hospodářských budov zbourat a na jejich místě vzniklo Josefovo, dnes Jiráskovo náměstí s novostavbou školní budovy. Ta vznikla kolem roku 1861 v místech bývalého západního křídla původního kláštera. Budova byla postavena podle plánu lichtenštejnského architekta – stavitele Schwertaseka za 30 000 zlatých rakouské měny. Zpočátku zde byla umístěna hlavní škola a nižší reálka, která v Lanškrouně existovala v letech 1863-1869. Za prusko-rakouské války v roce 1866 škola sloužila jako lazaret a žáci výuku nenavštěvovali. V roce 1893 bylo ke školní budově přistavěno druhé patro. Podle nového školského zákona mohla však být otevřena čtvrtá třída reálky jen tam, kde byla povolena celá reálka, nebo byl povolen samostatný školní okres. Tam byla zřízena a udržována osmiletá měšťanská škola pro chlapce a dívky. Protože však v Lanškrouně byla jen nižší reálka, upustila městská správa od vydržování této školy a změnila ji na osmitřídní okresní měšťanskou školu. Vyučovací plán měšťanské školy byl upraven tak, aby žákům z 8. tříd byl umožněn přestup do 4. třídy reálky. Zemská školní rada vyslovila souhlas s tímto řešením. Vydržování školy hradil okres, platy učitelů hradil stát. Školné činilo 6 krejcarů týdně za jednoho žáka. Od roku 1889 se dlouhá léta neprováděly žádné stavební úpravy, a tak je nasnadě, že v roce 1989 škola nemohla splňovat podmínky pro moderní výuku – škola neměla šatny, kabinety, natož odborné učebny.

S první etapou rekonstrukce bylo započato 3.1.1989. Třídy byly přemístěny do škol B. Smetany, Dobrovského a na 1. stupeň na nám. J. M. Marků. Tato nezbytná opatření kladla velké nároky na celý pedagogický kolektiv, vše muselo být náležitě zorganizováno. Před zimními prázdninami 22.12.1989 v 10:00 proběhlo „velké stěhování žáků“. Přenášely se židličky a osobní věci z II. stupně do uvolněných tříd I. stupně. Auta vozila nábytek do ostatních základních škol v Lanškrouně. Některé třídy I. stupně byly umístěny na ZŠ ul. Smetanova a ZŠ Dobrovského. Vyučovací pomůcky z kabinetů II. stupně se postupně vystěhovaly na půdu budovy I. stupně. První etapa zrekonstruovaného II. traktu školy byla předána 10.12.1990. V únoru 1991 se zahájila 2. etapa přebudování školy OSP (Okresním stavebním podnikem se sídlem v Lanškrouně). Postupně byly škole předávány nové učebny. Celé vnitřní prostory jsme převzali 7.8.1992, takže od 1.9.1992 byly všechny třídy II. stupně pod jednou střechou. Celková rekonstrukce budovy byla ukončena a předána do užívání v září 1993. V průběhu stavebních úprav byla provedena výměna podlah, dveří, zárubní, schodiště, rozšířeny šatny, zřízeny kabinety a 2 odborné učebny – Př a Fy. Škola je vytápěna ústředním topením s plynovou kotelnou. Nakonec jsme se dočkali i nové výrazné fasády, která rozjasnila nám. A. Jiráska. Celkové náklady byly vyčísleny na 6,5 mil. Kč.