Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská   rada   má  tři  členy  a  ve  své  činnosti  se  řídí především zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělání  (školský zákon).

Složení školské rady:

Mgr. Dagmar Vicencová – předsedkyně

Mgr. Radim Vetchý

PhDr.Tomáš Kráčmar MPhil