Metodik se věnuje prevenci sociálně patologických jevů, mezi něž počítáme:

 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • kriminalita a delikvence
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • drogové závislosti, alkoholismus a kouření, virtuální drogy ( počítače, televize, video),
 • patologické hráčství.

V rámci své činnosti metodik:

 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a Krizových plánů,
 • realizuje aktivity k prevenci patologických jevů, podílí se na zajišťování besed,
 • přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • společně s výchovným poradcem, školním psychologem a vedením školy se podílí na řešení problémů v oblasti patologických jevů
 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence
 • shromažďuje a poskytuje metodické materiály

Kontakt:

Mgr. Jana Drozdová – metodik prevence sociálně patalogických jevů

email: drozdovajana@zsaj.cz

kabinet výchovného poradce

Úřední hodiny:

 • konzultace možná kdykoli po předchozí domluvě