Školní parlament

Do školního parlamentu jsou voleni vždy dva zástupci z každé třídy 2. stupně.

Na začátku roku si povíme o hlavních zásadách jeho fungování. Schůze probíhájí jednou měsíčně, podle potřeby i vícekrát. Hlavním cílem je sbírání nápadů, podnětů, připomínek na zlepšování klima ve škole. Další činností školního parlamentu je hlášení výzev do školního rozhlasu, připomínání akcí, tvorba plakátů. Školní parlament realizuje několik akcí - sběr papíru (podzim, jaro), projektový den na žáky zvolené téma, fotbalový turnaj. Škola se zapojila do projektu Recyklohraní. Tento ekologický projekt je zaměřen na sběr použitých elektrospotřebičů a baterií, které škola vybírá a poté posílá dané společnosti k recyklaci. Školní parlament pořádá i různé sbírky (psí útulek, Uganda a další). Hlavním informačním kanálem jsou školní stránky. Zde se může široká veřejnost dozvědět více o tom, co se v parlamentu probírá a zároveň sledovat průběžný žebříček kreditového systému (zavádíme od měsíce října). Žáci během školního roku sbírají kredity za svoji aktivitu (prospěch, aktivita na soutěžích, sbírkách, atd…). Na konci školního roku obdrží první tři třídy finanční obnos. Školní parlament nezajišťuje pouze akce, ale snaží se žákům vycházet vstříc i v rámci materiálního vybavení. Díky kooperaci s Občanským sdružením bylo již zakoupeno několik stolních fotbálků a stolních tenisů k lepšímu trávení volného času během přestávek.

 

Předseda šk. parlamentu: Mgr. David Kopecký

Místopředseda šk. parlamantu: Mgr. Eva Balcarová

 

Zápisy ze školního parlamentu a průběžný žebříček kreditů:

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN