slider slider slider slider slider slider

Preventivní program

08.09.2015

 

Plán práce metodika prevence na rok 2015 – 2016

ZŠ nám. A. Jiráska, Lanškroun

Mgr. Světla Kapounová

 

Plán práce

- podporovat žáky v získávání sebedůvěry, zvládání stresových situací, řešení konfliktů

 

- podporovat práci školního parlamentu

 

- sledovat dění ve škole, všímat si vztahů mezi žáky

 

- vytvářet pozitivní klima na škole

 

- zapojit žáky do všech aktivit na škole

 

- poskytování poradenské pomoci rodičům i žákům v oblasti rizikového chování, zneužívání    návykových látek, šikany

 

- spolupráce s odborníky a PPP

 

- úzká spolupráce s výchovným poradcem

 

- účast na školících akcích / Běleč nad Orlicí /

 

- podpora zdravého životního stylu

 

- nástěnky s aktuální tématikou

 

 

Září    

- zpracování plánu práce

- seznámení žáků se školním řádem

- vytvoření pravidel chování – umístit na viditelném místě ve třídě a vést žáky k dodržování

- volba žákovské samosprávy

- práce školního parlamentu, schránka důvěry

- pravidelné třídnické hodiny se zaměřením na klima ve třídě

- nabídka programů PPP Ústí nad Orlicí

- konzultační hodiny výchovného poradce – úterý 14.30-15.15

 

- nabídka volnočasových aktivit a kroužků na škole i v DDM

- sledovat ve spolupráci s výchovnou poradkyní žáky z problematických rodin

- adaptační pobyt žáků 6. tříd (stmelení kolektivu) –Dolní Čermná

  (6.A – 14. – 15. 9. 2015, 6.B –17. – 18. 9 2015)

- třídní schůzky – upozornit rodiče na nebezpečí kyberšikany a zneužití sociální sítě, nabídka besed v rámci preventivního programu

- literární besedy v knihovně v rámci hodin českého jazyka, divadelní představení Maryša / lanškrounský zámek, 23.9. /

 

Říjen

- schůzka školního parlamentu (bezpečné klima ve škole)- p. uč. Pallová

- RV, OV, beseda se žáky (vzájemné vztahy, nebezpečí šikany)

- projektový den v rámci volby povolání

- v rámci primární prevence beseda se žáky šestých a sedmých tříd ( Petr Kadlec, Etika mezi světy)

- literární besedy v knihovně (6.  –  9. ročník, výběr )

- exkurze žáků v podnicích regionu

- zahraniční zájezd žáků do Anglie a Německa

- Burza škol – pro žáky devátých tříd

 

Listopad

- jednání s ředitelstvím školy a výchovnou poradkyní

 

- beseda o právním vědomí – p. kurátorka Drozdová

- 7. – 9. ročník hudebně výchovný pořad, dle aktuální nabídky

- školení metodika prevence – dle termínu PPP

- zhodnocení práce na pedagogické radě

- pokračování besed pro žáky sedmých a osmých tříd / Etika mezi světy /

- sledování školní docházky, individuální pohovory s problematickými žáky

 

Prosinec

- beseda k volbě povolání

- vánoční besídky, výstava prací, vánoční zpívání žáků

 

Leden

- jednání s ředitelstvím školy a výchovnou poradkyní

- beseda v knihovně (aktuální problémy zachycené v literatuře)

- v jednotlivých třídách beseda o sledovanosti televizních pořadů, počítačových hrách apod.

- zhodnocení práce metodika prevence na pedagogické radě

 

 

Únor

- vyučující OV – výcvik v komunikaci

- motivační představení (výběr z nabídky)

- využití akcí DDM v době jarních prázdnin

- lyžařský výcvik žáků 7. tříd

 

 

Březen

- beseda s policistou – 6. ročník (dopravní předpisy, kriminalita)

- dopravní soutěž

- jednání s ředitelstvím školy

- projekt k Měsíci knihy – recitační soutěž, podpora čtenářských dovedností, Noc s Andersenem

- velikonoční projekt, výstava

- beseda k volbě povolání, projekt HK PK

 

Duben

 

- Den Země

- beseda s lékařem (gynekolog) – dívky

- OV, RV – rasismus mezi lidmi, intolerance (hry na podporu soužití v kolektivu)

- zhodnocení práce na pedagogické radě

- kontrola zápisů z jednání s rodiči

- soutěž Právo pro každý den

 

Květen

- tematicky zaměřené exkurze a výlety

- filmový dokument (dle nabídky)

- OV – Jak komunikovat

- atletické přebory

- exkurze 8. a 9. tříd do podniků v regionu

- beseda s rodiči žáků 8. a 9. tříd – adaptace dětí na SOU a SŠ (s výchovným poradcem)

- celoškolní turnaj ve stolním tenise

- žáci 8. ročníku – Úřad práce v Ústí nad Orlicí

 

Červen

- atletické soutěže, turistický kurz žáků 9. tříd

- zhodnocení práce na pedagogické radě

- Den dětí – spolupráce s hasičskou jednotkou

- beseda v 9. ročníku – riziko ohrožení v budoucím vzdělávacím prostředí

 

Průběžně

- kontrola docházky (v případě záškoláctví další postup)

- sledovat, zda nedochází k šikaně dětí, řešit jednotlivé případy s žáky i rodiči a ve spolupráci s orgány sociální péče

- účast metodika prevence na výchovných komisích s rodiči

- spolupráce metodika prevence s třídními učiteli a výchovným poradcem

- účast na seminářích

- účast metodika prevence na setkáních školního parlamentu

 

 

Vypracovala: Světla Kapounová

 

V Lanškrouně dne 8. 9. 2015

 

 

 

 

 

Minimální program prevence

 

 

ZŠ Al. Jiráska Lanškroun

 

 

 

školní rok 2015/16

 

 

Metodik prevence: Mgr. Světla Kapounová

 

 


Ve školním roce 2015/2016 se vyučující opět zaměří na minimalizaci negativních jevů na škole. V rámci prevence škola nabízí mnoho zájmových kroužků, kulturních a sportovních akcí, znalostních soutěží, exkurzí i poznávacích zájezdů. Pokračují besedy se žáky všech ročníků, které v rámci prevence zajišťuje p. Petr Kadlec z nadace Etika mezi světy. Besedy jsou mezi dětmi velmi oblíbené a náměty se přizpůsobují aktuálním potřebám.

V 6. třídách proběhne v září adaptační kurz ve spolupráci s PPP v Ústí nad Orlicí.

Nejdůležitější úkoly školního roku:

1. Důsledné dodržování pravidel školního řádu a vyvozování závěrů při jeho porušování.

2. V případě požití návykových látek postupovat podle Krizového plánu školy.

3. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní a třídními učiteli mapovat konkrétní situace v jednotlivých třídách.

4. Pokračovat ve spolupráci s PPP, kurátorkou, sociálními pracovníky.

5. Spolupráci s rodinou je třeba chápat jako prioritu.

6. Preferovat besedy nad pouhými přednáškami.

7. Do oblasti prevence zapojit ve větší míře žákovský parlament.

8. Pokračovat ve výchovných programech, které se osvědčily.

9. Na třídních schůzkách stále připomínat nebezpečí neg. jevů a informovat rodiče o možných postupech řešení.

10. Zajistit besedy i pro širokou rodičovskou veřejnost.

 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci dbají na rozvoj žáků, podporují jejich zdravé sebevědomí, schopnost vytvářet přátelské vazby, nenásilně řešit konflikty. V hodinách výchov seznamují se zdravým životním stylem, negativními důsledky požívání alkoholu, kouření,drog.

Do výuky zařadí informace o návykových látkách a jejich účincích, poradí, jak čelit negativnímu tlaku vrstevníků, jak se vypořádat s konfliktními situacemi a stresem.

 

Učitelé se zaměří nejen na poskytování informací, ale také na formování postojů žáků.

Škola nabízí poradenské služby a zajistí poradenské služby specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy.

Ve výuce je zařazena skupinová práce i projektové vyučování, při kterém se mohou žáci blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Celoškolský projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč ročníky, což je podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším.

Učitelé nabízí všem rodičům individuální konzultace pravidelně jednou za měsíc.

 

Všichni vyučující byli seznámeni se školní preventivní strategií.

 

 

 

 

 

 

Školní preventivní strategie rizikového chování u žáků zaměřená na

předcházení rizikovým projevům v chování žáků

 

1.             šikana (kyberšikana)

2.             záškoláctví

3.             návykové látky (podezřelé látky, drogy, alkohol, kouření)

4.             prevence úrazů (násilí, doprava)

5.             porucha příjmu potravy

6.             negativní působení sekt

7.             sexuální rizikové chování

8.             týrané či zanedbávané dítě

9.             vandalismus

 

 

 

1.             ŠIKANA

Prevence

 1. Učitelé jsou seznámeni s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.
 2. Doporučená literatura pro učitele „Bolest šikanování“
 3. Část pedagogického sboru absolvovala školení „Minimalizace šikany“
 4. Zvýšený a kvalitní dozor o přestávkách.
 5. Ve výuce zařazovat aktivity vedoucí ke zlepšení vztahů mezi spolužáky, posilování třídní soudržnosti, spolupráce, komunikace ap.
 6. Vytvoření třídních pravidel, která budou ve třídě vyvěšená a budou se dodržovat. V případě jejich porušení budou jasné i sankce, které budou následovat; důslednost.
 7. Snaha o vytvoření vztahu důvěry mezi učiteli a žáky, aby se nikdo nebál požádat o pomoc.
 8. Na nástěnce jsou vyvěšené informace pro žáky, kteří se stali svědky či oběťmi šikany (co je to šikana, kam se obrátit o pomoc ap.).
 9. Učitelé si jsou vědomi varovných příznaků, kterými se šikana ve škole projevuje, a důsledně je sledují (žák vchází do třídy až s učitelem, o přestávce postává v blízkosti dospělých, projevy outsidera, stísněnosti, vylučování z kolektivu, ponižování, zesměšňování, „vtípky" ap.). Pokud některé z nich zaregistrují, okamžitě se obrátí na školní metodičku prevence nebo výchovnou poradkyni a ve spolupráci s nimi situaci okamžitě řeší.
 10. Do prevence šikanování jsou zapojeni i nepedagogičtí pracovníci (družinářky ap.).

Postup při zjištění šikany:

 1. Rozhovor s informátory (učitel, žáci, rodič ap.).
 2. Ochrana oběti (umístění žáka do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby – např. kabinet metodika prevence, zvýšené dozory, pozor dávat zejména při příchodech a odchodech do školy a o přestávkách, v nutném případě lze i dítě nechat doma).
 3. Rozhovor s obětí (bereme zřetel na trauma, stud, mlčenlivost oběti).
 4. Nalezení vhodných svědků (= žáci, kteří s obětí sympatizují nebo ji alespoň neodmítají, nezávislí na agresorovi, kteří nepřijímají normy šikanování; pozor – nemusí to být tzv. slušný žák nebo žák dobře se učící!).
 5. Individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky.
 6. Rozhovor s agresory, případně jejich konfrontace (nikdy ne mezi agresory a obětí!). Rozhovory probíhají v pořadí informátor – oběť – svědci – agresoři. Je třeba zjistit:
 • kdo je oběť;
 • kdo je agresor;
 • kdy a kde k šikaně dochází;
 • jakou formou;
 • jak dlouho a jak často trvá;
 • proč to dělají;
 • jaký trest (opatření) bys navrhoval ke zlepšení situace.
 • seznámení rodičů s problémem;
 • postupné vyjádření ostatních pedagogů;
 • vyjádření žáka;
 • vyjádření rodičů;
 • rozhodování komise za zavřenými dveřmi;
 • seznámení rodičů a žáka se závěry komise (závěrem může být dle závažnosti situace důtka tř. učitele či ředitele školy, snížená známka z chování, dozor ze strany OSPOD, doporučení rodičům zainteresovaných dětí vyhledat odbornou pomoc – psycholog, SVP, doporučení umístit žáka do pobytového zařízení SVP, návrh OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy ap.);
 • všechny strany podepíší zápis z jednání;
 • pokud je agresorů více, nikdy je s rodiči nebereme k výchovné komisi všechny najednou, ale situaci řešíme postupně s každým zvlášť!
 • tento postup se vztahuje na řešení počáteční šikany (stadium 1, 2, 3 podle Koláře); pokud se jedná o závažná stadia, škola požádá o pomoc odborníky ze SVP nebo PPP;
 • pokud šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, oznamujeme tuto skutečnost Policii ČR;
 • výpovědi jsou podrobně zaznamenávány stejně tak, jako další postup a závěry školy – dokumentace!
 1. Konzultování situace s ostatními učiteli (případně s vedením školy).
 2. Výchovná komise (pedagog – pedagogové, agresor a jeho rodiče, výchovný poradce či metodik, pracovník OSPOD, ředitelka nebo zástupkyně školy:
 1. Individuální rozhovor s rodiči oběti (informace o zjištění a závěrech školy, dohoda o vzájemné spolupráci a informovanosti).
 2. Práce s celou třídou (lze řešit vlastními silami nebo povolat odborné pracovníky ze SVP, PPP ap.):
 1. Výchovná opatření pro potrestání agresorů (napomenutí, důtky, snížená známka z chování, převedení do jiné třídy, návštěva v PPP)

Šikana a zákon

Šikana bývá nejčastěji postihována podle ustanovení trestního zákona, a to jako:

 • § trestný čin omezování osobní svobody (podle § 231);
 • § trestný čin vydírání (podle § 235);
 • § trestný čin útisku (podle § 237);
 • § trestný čin loupeže (podle § 234);
 • § trestný čin ublížení na zdraví (podle § 221);
 • § trestný čin poškozování cizí věci (podle § 257);
 • § trestný čin znásilnění (podle § 241), či pohlavního zneužívání (podle § 242).

K tomu, aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let (15 – 18 let mladiství).

Žáci mladší 15 let nejsou trestně odpovědní, jsou však předáni do péče orgánu sociálně-právní ochrany, případně mohou být postiženi jejich rodiče. Nezletilému pachateli je možné nařídit ústavní výchovu, může nad ním být stanovený dohled.

Pokud jde o trestní sazby, je v případě šikany možný i jednočinný skutek, tzn. že jedno jednání může být kvalifikováno jako více trestných činů.

Pokud k šikanování došlo v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost škola.

Prokáže-li se zanedbání ředitele školy nebo některého pedagoga, může být právně nebo pracovně-právně potrestán. Po školském zařízení lze v oprávněných případech požadovat i náhradu škody vzniklé v důsledku šikany, a to jak náhradu na věcech, tak na zdraví, včetně způsobené psychické újmy. Pokud žák v důsledku šikany nemohl např. docházet do školy (vyšší stupeň šikany), nese školské zařízení odpovědnost i za škody vzniklé rodičům dítěte v důsledku např. uvolnění ze zaměstnání, zajištění hlídání dítěte, zajištění doprovodu do a ze školy apod.

Kyberšikana

Charakteristika:

Jedná se o specifický druh šikany. Kyberšikana se odehrává ve virtuálním světě  přes telefon, internet, instant messaging (ICQ, AIM sítě) apod.

Nejrozšířenější:

Kyberšikana - nebezpečné komunikační jevy realizované prostřednictvím

mobilních telefonů nebo služeb v rámci internetu, jež mají za následek ublížení nebo jiné poškození oběti

Kybergrooming - chování uživatelů internetu,které má v oběti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce, jejímž výsledkem

může být sexuální zneužití oběti, fyzické násilí na oběti, zneužití oběti pro dětskou prostituci, k výrobě dětské pornografie apod.

Kyberstalking - označuje opakované, dlouhodobé, systematické a stupňované obtěžování - bombardování SMS zprávami, e-maily, telefonáty prostřednictvím sociálních sítí apod.

 

Formy kyberšikany

Publikací záznamu – videa, zvuku, online komunikace (jedná se o zveřejnění a záznam vizuálního či textového obsahu (nahrávka kamerou či telefonem…), který zesměšňuje oběť, narušuje soukromí oběti nebo obsahuje akt páchané šikany či násilí na oběti

Falšování identity sem spadají falešné blogy, profily na sociálních serverech, či prezentacích menších sociálních skupin ( školní web, online komunity) , různé ztrapňování

Ukradení identity útoční zjistí nebo prolomí heslo oběti, pronikne do jejího virtuálního profilu a prostřednictvím ukradené identity oběť poškodí – zcizení elektronického účtu apod)

Ponižování a pomlouvání

Provokování a napadání uživatelů v online komunikaci např. v rámci veřejných chatů a diskuzí

Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť

Vyloučení z virtuální komunity např. ze skupiny přátel

Obtěžování

 

Prevence:

Snažíme se pochopit podstatu kyberšikany a mluvíme o ní.

Obeznámení s pojmy kyberšikany a odlišení od ostatních forem šikany.

Poučení o odpovědnosti související s používáním ICT  i o sankcích za jejich zneužívání.

 • Nebuďte přehnaně důvěřiví, nikdy nevíte, kdo je druhé straně
 • Nesdělujte citlivé informace (osobní údaje, osobní fotografie, hesla k účtům, apod)
 • Respektujte ostatní uživatele
 • Seznamte se s pravidly služeb internetu a GSM sítí

seznámení s pomoci i v případě, že se kyberšikana objeví mimo školu

poučit žáky, jak se bránit útokům

 • Oznamte útoky dospělým, známým
 • Zablokujte útočníkovi možnost přístupu k vám, změňte svou virtuální identitu
 • Ukončete s útočníkem komunikaci, nechtějte se pomstít
 • Pokuste se útočníka odhalit, identifikovat
 • Uschovejte si důkazy pro možné vyšetřování (zprávy, videozáznamy, odkazy, naweby, blogy…)
 • Pokud probíhá ve vašem okolí kyberšikana, nebuďte lhostejní, oběť podpořte, poraďte jí, nabídněte pomoc

.
Kontrolujeme:
-
k jakým účelům žáci ve škole používají internet

- vybavení a systémy, aby je nemohli zneužívat původci kybernásilí

- provádění každoročního průzkumu zkušeností žáků se šikanou, včetně kyberšikany

Usnadnění postiženým, jak nahlásit kyberšikanu seznámení žáků s různými způsoby, jak a komu ve škole oznámit, že ví o existenci případů kyberšikany informace mohou sdělit např. školnímu preventistovi, výchovnému poradci, třídnímu učiteli, vrstevníkům, anonymně do schránky důvěry apod.

Podpora pozitivního využívání technologií:

poutavého a efektivní učení - flexibilnější, kreativnější a dostupnější vysvětlení žákům, jak používat IVT bezpečně, aby vedly k podpoře sebeúcty, průbojnosti a budování přátelství

 

Postup při zjištění kyberšikany:

Postup je v základech stejný jako při zjištění klasické šikany. Níže jsou uvedeny doporučení, které se vztahují ke kyberšikaně v její odlišnosti od klasické šikany.

1. Důkladně vyšetřete všechny incidenty tak, abyste mohli v případě nutnosti kázeňsky postihnout ty žáky, kteří se kyberšikany dopustili. Jakmile identifikujete agresora/y, zvolte takové řešení, které je odpovídající závažnosti prohřešku a důsledkům, které způsobil.

2. Ponechávejte si všechny důkazy kyberšikany. Založte si složku, kde budete mít všechny snímky obrazovky, zprávy, záznamy apod. Tak můžete demonstrovat závažnost chování a jeho dopad na školu. Toto je rozhodující zejména v případech, kdy máte v úmyslu žáky formálně potrestat .

3. Zajistěte si podporu a pomoc externího pracovníka, se kterým má vaše škola navázanou spolupráci, nevyjímaje pracovníka represivního orgánu. To zvláště v případě, kdy kyberšikana zahrnovala reálné ohrožení bezpečnosti žáků nebo zaměstnanců školy.

4. Informujte rodiče kyberagresora o tom, že chování jejich dítěte je bráno vážně a na vaší škole nebude tolerováno.

5. Poučte rodiče o tom, že mohou kontaktovat právníka. Některé případy kyberšikany nespadají do kompetencí školy. V těchto případech mohou mít rodiče zájem řešit situaci jinými cestami. Mohou žalovat kyberagresora u občanského soudu např. za obtěžování, úmyslné vystavování nepříjemným zážitkům, stresu atd.

6. V případech, kdy se kyberšikana odehrála prostřednictvím mobilního telefonu, kontaktujte mobilního operátora. Shromažďuje data, která mohou sloužit jako důkaz. Předtím, než je vymaže, uchovává je po nějakou dobu na svých serverech.

7. Kontaktujte a spolupracujte s MySpace, Facebookem, nebo jakýmkoli jiným webovým prostředím, kde ke kyberšikaně došlo. Jejich zaměstnanci jsou zvyklí spolupracovat při řešení kyberšikany a mohou vám asistovat při odstranění závadného obsahu, shromažďování důkazů, nebo vám mohou poskytnout kontakt na někoho, kdo vám může pomoci.

8.   Poproste o radu ostatní školy, jak ony v minulosti řešily podobné případy.

9. Používejte kreativní strategie neformálních řešení, obzvláště v případech méně závažných forem kyberšikany, které nevyústily do závažné újmy oběti. Například můžete od žáků požadovat, aby vytvořili plakáty proti kyberšikaně a vyvěsili je po škole. Od starších žáků můžete požadovat, aby připravili pro mladší stručnou přednášku o důležitosti zodpovědného používání moderních technologií. Je důležité odsoudit kyberšikanu – poslat zprávu zbytku školy, že šikana v jakékoli formě je nemorální, špatná.

 

Kam se obrátit o pomoc?

Pomoc online:

www.pomoconline.czwww.pomoc@linkabezpeci.cz

Národní centrum bezpečnějšího internetu:

www.uoou.cz, www.posta@uoou.cz

Poradenská linka pro pedagogy:

+420 841 220 220

+420 777 711 439

Policie    158

 

2.             ZÁŠKOLÁCTVÍ – absence ve škole

Prevence

 • důsledné dodržování školního řádu v bodech týkajících se docházky do školy
 • důsledná kontrola absence a docházky třídním učitelem
  • žáci jsou povinni řádně docházet do školy nebo školního zařízení a řádně se vzdělávat (§ 22 odst. 1 písmeno a) zákona č. 561/2004 Sb.);
  • zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě/žák docházel řádně do školy nebo šk. zařízení (§ 22 odst. 3 písmeno a) zákona č. 561/2004 Sb.);
  • když zákonný zástupce neposílá dítě do školy, dopouští se protiprávního jednání nebo dovoluje dítěti vést nemravný a zahálčivý život
  • do 10 hodin neomluvené absence = pohovor tř. učitele s rodičem s následným zápisem (projedná se důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti s upozorněním na povinnosti stanovené zákonem, seznámení s důsledky narůstající neomluvené absence);
  • 10 a více hodin = výchovná komise za účasti OSPOD (rodiče vyzveme doporučeným dopisem a o jednání provedeme zápis);
  • 25 a více hodin = předat záležitost formou oznámení orgánu sociálně-právní ochrany.
  • není naší povinností rodiči něco dokazovat nebo ho kárat; za dítě má ze zákona odpovědnost rodič a má právo jeho nepřítomnost omluvit;
  • pokud máme podezření, že se zákonný zástupce dopouští podporování zahálčivého způsobu života, oznámíme věc orgánu sociálně-právní ochrany;
  • pokud absence trvá déle než 3 dny a rodič uvádí, že bylo dítě nemocné, nicméně my máme důvodné podezření, že o žádnou nemoc nejde, požádáme praktického lékaře o jeho vyjádření (když lékař nebude chtít spolupracovat, můžeme se odvolat na dohodu MŠMT a Sdružení praktických lékařů); omluvenku od lékaře lze vyžadovat, jedná-li se o dítě, které má i kratší velmi častou absenci, nebo o dítě, které mívá neomluvenou absenci, v situaci, kdy „nemocné“ dítě pobíhá venku, chodí nakupovat ap.).
  • Zajistí-li učitel podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou zdraví škodlivou látku (přírodního či syntetického původu), přivolá si další dospělou osobu jako svědka a v jeho přítomnosti uloží tuto látku do obálky.
  • Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uloží do školního trezoru.
  • Následně vyrozumí policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoliv pedagog či jiný zaměstnanec školy.
  • Po zjištění druhu látky škola zavolá rodiče a koná další příslušné kroky.
  • Oznámení situace a závěrů na OSPOD.
 1. Rozhovor s rodičem:
 1. Pokud dítě nechodí do školy opakovaně či dlouhodobě a absence není omluvená, má škola oznamovací povinnost (OSPOD). Absenci sleduje a eviduje tř. učitel:
 1. Účelové a skryté záškoláctví (rodič dítěti absenci omluví, my však máme podezření, že to není pravdivé):

3.             NÁVYKOVÉ LÁTKY

a.        Podezřelé látky

·        IDENTIFIKACE A UKLÁDÁNÍ PODEZŘELÝCH LÁTEK

Postup při nálezu OPL v prostorách školy

 • při nálezu látky, kterou můžeme považovat za OPL, vyrozumíme vedení školy
 • látku vložíme od obálky, zapečetíme, uschováme v trezoru a zapíšeme datum, čas a místo nálezu.
 • vyrozumíme policii ČR, která provede zajištění látky.

 

Postup při zadržení OPL u žáka

 • Při nálezu látky u žáka, kterou můžeme považovat za OPL, vyrozumíme vedení školy
 • Sepíšeme záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla OPL nalezena, datum, čas místo nálezu a jméno žáka s jeho podpisem. Zápisu a rozhovoru je přítomen ředitel školy, nebo zástupce ředitele školy.
 • Vyrozumíme zákonného zástupce žáka a policii ČR, která provede zajištění látky.

b.        Návykové látky

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

V případě podezření na zneužívání návykových látek

 1. Výchovný poradce, popřípadě třídní učitel či metodik prevence, provede diskrétní šetření, pohovor s žákem.
 2. Doporučí rozhovor s odborníkem – Linka důvěry, PPP, SVP, Prev-centrum ap.
 3. Kontaktuje rodiče – seznámí je se situací a nabídne kontakty na zainteresované instituce. Při negativní reakci rodičů na sdělení a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči, uvědomí škola sociální odbor nebo Policii ČR.
 4. Metodik prevence (pracovník SVP či PPP) bude s rizikovou třídou pracovat v preventivní oblasti, třída bude monitorována. V akutním případě, kdy je žák prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování.
 5. Žák je odveden ze třídy do místnosti, v níž je zajištěn nepřetržitý dohled dospělé osoby a kde zůstane až do doby, než si pro něj přijede lékařská služba nebo rodiče.
 6. Zamezíme dalšímu požití drogy a pokusíme se zjistit, jakou drogu jedinec požil. Zjistíme stav vědomí (dezorientace v čase, místě nebo osobě, snížená bdělost) a základních životních funkcí (dýchání, srdeční činnost) a zvážíme přivolání záchranné služby první pomoci – lepší je planý poplach a případné nepříjemné vysvětlování okolností policistům, než výčitky, že jste nezabránili smrti člověka. Pokud je osoba bezvládná, položte ji raději do stabilizované polohy na bok, aby se nezadusila zvratky.
 7. V případě vážných zdravotních příznaků (žák upadá do bezvědomí, nelze jej probudit, zvrací, došlo k úrazu hlavy, psychické problémy – dezorientace, vyhrožování ap.) ředitel školy nebo výchovný poradce (metodik) kontaktuje zdravotnické zařízení a následně rodiče.
 8. V případě lehčích příznaků učitel uvědomí rodiče o zdravotních potíží žáka a vyzve je, aby si dítě okamžitě vyzvedli, neboť je nutné lékařské vyšetření.
 9. Rodič je seznámen se zdravotními potížemi dítěte (rozšířené zornice, potíže s dýcháním, zvracení).
 10. Pedagog odkáže rodiče na odborníky specializovaných pracovišť (PPP, SVP).
 11. V případě, že si rodič pro dítě nepřijde, škola bezodkladně volá lékařskou službu, o čemž jsou rodiče vyrozuměni.
 12. O případu je vyhotoven podrobný zápis.
 13. Rodiče žáka jsou následně (druhý den) informováni o kázeňských opatřeních, znovu vyzváni k návštěvě odborného pracoviště, mohou si domluvit pravidelné schůzky, na nichž se budou informovat o průběhu problému s TU nebo MP.
 14. Metodik prevence (pracovník SVP či PPP) bude s rizikovou třídou pracovat v preventivní oblasti, třída bude monitorována.

Postup při konzumaci omamných a psychotropních látek ve škole

 • Ve vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno užívání OPL, proto při přistižení žáka při konzumaci a OPL mu musíme v další konzumaci zabránit, návykovou látku musíme zajistit.
 • Školní řád obsahuje ustanovení o zákazu konzumace OPL ve škole a postihy za porušení tohoto zákazu.
 • Pokud žákovi hrozí akutní nebezpečí (vyhodnotí pedagogický pracovník), žák je ohrožen na zdraví a životě, zajistí nezbytnou pomoc a zavolá lékaře.
 • Pokud žák není schopen pokračovat ve vyučování, přivolá se zákonný zástupce žáka, aby si ho vyzvedl, popřípadě se pomoc žádá od orgánu sociálně právní ochrany, pokud zákonný zástupce žáka není k zastižení.
 • události sepíše metodik prevence, zajistí vyjádření žáka
 • Třídní učitel informuje zákonného zástupce žáka o porušení zákazu konzumace OPL a vše nahlásí orgánu sociálně právní ochrany dítěte.
 • Následuje sankce za porušení zákazu konzumace OPL stanovený školním řádem – snížená známka z chování.

 

 

 

c.         Tabákové výrobky

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.

Prostory školy jsou označené viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření.

Školním řádem zakazuje kouření v prostorách školy, v okolí školy a na akcích pořádaných školou.

 

Konzumace tabákových výrobků ve škole

V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je nutné tabákový výrobek žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy.

V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.

V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.

 Postup při konzumaci tabákových výrobků ve škole

 • ve vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit, proto při přistižení žáka při konzumaci cigaret a jiných tabákových výrobků mu musíme v další konzumaci zabránit.
 • události sepíše metodik prevence
 • školní řád obsahuje ustanovení o zákazu kouření v prostorách školy a postihy za porušení tohoto zákazu.
 • třídní učitel informuje zákonného zástupce žáka o porušení zákazu kouření.
 • při opakovaném přistižení škola informuje orgán sociálně právní ochrany.
 • následují sankce za porušení zákazu konzumace tabákových výrobků, stanovených školním řádem – snížená známka z chování.

 

d.        Alkohol

Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.

Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.

Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.

Konzumace alkoholu ve škole

V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je mu třeba v další konzumaci zabránit.

Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola první pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy.

V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.

Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky.

Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.

Nález alkoholu ve škole

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury,

ihned uvědomí vedení školy.

Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.

Zpracují stručný záznam o události.

 

4.             ÚRAZY

a.        Vzájemné napadení mezi žáky

 1. Učitel ohlásí událost nejbližšímu přítomnému nadřízenému, ten v  případě závažnějšího ublížení na zdraví  odešle žáky v doprovodu dospělé osoby k lékařskému vyšetření.
 2. Učitel telefonicky okamžitě informuje rodiče žáků.
 3. Třídní učitel a učitel, který byl přítomen vzájemnému napadení, zajistí svědky a sepíše zápisy, případné protokoly o úrazech, odevzdá je nejbližšímu nadřízenému a navrhne výchovná opatření.
 4. Agresor a jeho rodiče jsou pozváni do školy před výchovnou komisi, kde se rodiče seznámí se situací a výchovnými opatřeními, která škola podle závažnosti situace zvolila; ze schůzky je sepsán záznam, který zúčastnění podepíší.
 5. Rodiče napadeného jsou informováni o postupu školy.

b.        Doprava

Prevence

Dopravní výchova začíná na prvním stupni naší základních školy – viz učební plán.

Garantem je p. uč. Dostálová.

 

5.             PORUCHA PŘÍJMU POTRAVY

Prevence

 • poskytnout žákům dostatek správných informací o výskytu, příčinách i důsledcích poruch příjmu potravy,
 • vést žáky ke zdravým stravovacím návykům,
 • podporovat pozitivní sociální klima ve škole,
 • vytvářet podmínky pro osobnostní rozvoj každého žáka, pro posilování sebedůvěry s cílem omezovat projevy sebedestruktivního chování.

 

6.             NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ SEKT

besedy v předmětu Výchova k občanství

7.             SEXUÁLNÍ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

 • besedy v předmětu Zdravotní a rodinné výchovy
 • besedy se zdravotní sestrou a lékařem
 • zapojení žáků 8. a 9. tříd do programu Hrou proti AIDS

8.             PODEZŘENÍ NA TÝRÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ DÍTĚTE

 1. Vaší povinností není hledání důkazů a vyšetřování, to nechte na Policii ČR a orgánech činných v trestním řízení. Pedagog není kompetentní, aby posuzoval, jaká je realita skutku.
 2. Máte ohlašovací povinnost a stačí k tomu vaše podezření (ohlašujeme na OSPOD – odbor sociálně-právní ochrany dítěte, Policii ČR), ukládá to zákon č. 140/1961 Sb.

Pokud žák skutek sám ohlásí:

 • vyslechneme ho a vyjádříme podporu;
 • uděláme o výpovědi zápis;
 • sdělíme žákovi, že to, co se mu děje, není v pořádku a my to musíme ohlásit, připravíme ho na to;
 • neslibujeme, co nemůžeme splnit (slib mlčenlivosti, že to nikomu neřekneme ap.);
 • informujeme vedení školy;
 • domluvíme se s ním na společném postupu;
 • podezření/zjištění ohlásíme na policii nebo OSPOD.

Pokud máme sami podezření:

 • ve vhodné chvíli žáka kontaktujeme a promluvíme si s ním (v klidné místnosti, bez svědků);
 • citlivě zjišťujeme dostupné informace;
 • uděláme si o pohovoru zápis;
 • můžeme využít rozhovoru s důvěryhodnými spolužáky, kamarády;
 • informujeme vedení školy;
 • domluvíme se s ním na společném postupu;
 • pokud podezření trvá, ohlasíme situaci na OSPOD nebo Policii ČR.

Pokud situaci ohlásí jiná osoba (kolega, kamarád, spolužák ap.):

 • citlivě zjistíme podrobnější informace;
 • o pohovoru uděláme zápis;
 • připravíme oznamovatele na svou ohlašovací povinnost;
 • informujeme vedení školy;
 • domluvíme se s ním na společném postupu;
 • případ ohlásíme na OSPOD nebo Policii ČR.

9.             VANDALISMUS

Jak řešit případy související s krádežemi a vandalismem v prostředí škol

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního jednáním, se kterými se lze v prostředí škol setkat.

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem

 pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného

věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR) nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.

V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

Jak postupovat preventivně proti vandalismu

Ve školním řádu uvést, že každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.

V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.

Jak postupovat při vzniku škody

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka.

V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody.

V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

 

 

 

 

 

 

Minimální standard bezpečnosti

 

1. Škola využívá pro vstup žáků, zaměstnanců a cizích osob pouze jeden vchod, který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je monitorován. Další možný vstup je zabezpečen, ale nebrání bezpečnému úniku osob v případě požáru.Užívá se jako vstup pro zaměstnance a další osoby, které se účastní např. dalšího vzdělávání v prostorách školy.

 

2. Škola vpouští cizí osoby do prostor školy až po ověření účelu jejich vstupu do budovy.

 

3. Škola má uzamykatelné vstupy do budov i dalších prostor v areálu školy. Na začátku, v průběhu dne i na jeho konci má škola vstupy zabezpečeny.

 

4. Škola zamezuje nepovolaným osobám přístup do dalších prostor školy, které nejsou určeny pro poskytování vzdělání / sklepy, půda, sklad, kotelna /. Výjimku tvoří specifické provozní případy.

 

5. Škola zajišťuje průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách školy po celou dobu školního vyučování. V době nemoci vyučujících je zajištěno zastoupení.

 

6. Škola zajišťuje dohled nad žáky i při akcích souvisejících se vzděláváním.

 

7. Škola v případě avizovaného nebezpečí využije možnosti posílení ostrahy budovy městskou či státní policií.

 

8. Škola analyzuje případná rizika a má zpracovány dokumenty pro mimořádné události,

viz Krizový plán školy.

 

9. Škola informuje zákonné zástupce žáků o obsahu vnitřního řádu školy.

Má vymezen formální rámec bezpečnosti a ochrany zdraví včetně pojmenování rizik.

Všechny odborné učebny a sportovní zařízení se řídí dílčím řádem.

 

10. Škola při eliminaci bezpečnostních rizik spolupracuje se zřizovatelem, se zákonnými zástupci žáků, policií, složkami integrovaného záchranného systému a se školskou radou.

 

 V Lanškrouně dne 1. 9. 2015

 

Přiložené soubory

82f9b94e2ffa60416b7cb402cd722df0

Ostatní

Důležité informace

Znovuotevření školy pro žáky 1.stupně

13.05.2020 VÍCE

13.05.2020 - Znovuotevření školy pro žáky 1.stupně

 

 V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žákům 1.st. účastnit se vzdělávacích aktivit

Zákonní zástupci musí informovat třídního učitele nejpozději do 18. 5. 2020,  zda jejich dítě nastoupí  25. 5. 2020 do školy.

Docházka je dobrovolná a bude probíhat ve skupině v maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu.
O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. (Skupiny žáků, mohou být tvořeny žáky z různých tříd a ročníků 1. st.)

V případě, že zájem o přítomnost žáků překročí možnosti školy (technické, personální apod.), rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny podle následujících kritérií:

1. Věk dítěte - skupiny velikosti do 15 žáků budou zřizovány od nejnižších ročníků výše až do vyčerpání kapacity školy.
2. Umístění sourozence již zařazeného dítěte.

Před vstupem do školy tj. 25.5. odevzdá žák vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bude opatřeno podpisem zákonného zástupce (formulář naleznete na webových stránkách v sekci ostatní – dokumenty a formuláře).

Časový rozsah a organizace vzdělávacích aktivit:
Ranní školní družina není poskytovaná.

Dopolední část
• bude trvat každý den maximálně 4 vyučovací jednotky
• obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy
Odpolední část
• bude každý den zajišťovat zájmové vzdělávání žáků od 1. do 3. třídy a to do 15. 00 hodin
• zájmové vzdělávání v této podobě není školní družinou, a bude poskytováno bezplatně a mohou se ho účastnit i žáci nezapsaní do ŠD.

Školní stravování
Školní jídelna bude otevřena pouze pro žáky i pedagogy, kteří se účastní výuky.

Docházka
Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin, absence se nezapočítává do absence na vysvědčení. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Distanční forma vzdělávání bude upravena tak, aby byla škola schopna přednostně zajistit výuku prezenční.

Hygienická opatření:
• vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
• všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
• odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
• povinnost zakrytí úst a nosu
• každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku), balíček papírových kapesníčků na utření rukou po umytí a i když ve škole máme připravená desinfekční mýdla, bylo by dobré, kdyby měl každý svou desinfekci,kterou běžně na ruce používá.

• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla;v opačném případě může být žák vyřazen ze skupiny
• neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce
• v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě,
• při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
• žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Snažíme se maximálně naplnit doporučení MŠMT z dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Věřte, že pro bezpečnost Vašich dětí děláme maximum, přesto upozorňuji, že není v našich silách zajistit např. dodržování povinných rozestupů při shromažďování dětí před školou, pohybu po škole ve společných prostorách apod.

Podrobnější informace k organizaci dostanete od třídních učitelů žáků po uzavření přihlášek 18. 5. 2020. Sledujete prosím EŽK.

 

 

Seznam žáků přijatých do 1.třídy pro školní rok 2020 - 2021

09.05.2020 VÍCE

09.05.2020 - Seznam žáků přijatých do 1.třídy pro školní rok 2020 - 2021

Seznam žáků přijatých do 1.třídy pro školní rok 2020 - 2021

47224219 

07224360 

04224438 

06224500 

08224578 

09224641 

10224719 

11224781 

12224859 

13224921 

16224999 

45225062 

17225140 

48225202 

46225343 

19225421 

20225483 

21225561 

22225623 

24225701 

03225764 

14225842 

25225982 

38226045 

27226123 

26226185 

28226263 

02226325 

29226403 

31226544 

32226606 

33226684 

05226747 

34226825 

35226887 

37226965 

43227027 

Nástup žáků 9.tříd od 11.5.2020

04.05.2020 VÍCE

04.05.2020 - Nástup žáků 9.tříd od 11.5.2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 • Zákonní zástupci musí informovat školu nejpozději do 7. 5. 2020,  zda jejich dítě nastoupí    11. 5. 2020 do školy.
 • Před vstupem do školy tj. 11.5.  odevzdá žák vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bude opatřeno podpisem zákonného zástupce (formulář naleznete na webových stránkách v sekci ostatní – dokumenty a formuláře).
 • Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky  (z toho minimálně 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku), balíček papírových kapesníčků na utření rukou po umytí a i když ve škole máme připravená desinfekční mýdla, bylo by dobré, kdyby měl každý svou desinfekci, kterou běžně na ruce používá.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, Ma), cílem je příprava na přijímací zkoušku.

 Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy, o rozvrzhu budou žáci včas informováni, zde na webových stránkách

Žáci, kteří se účastní od 11.5.prezenční výuky, mohou  jít  na oběd do Madoretu na ZŚ B. Smetany - čas vydávání obědů od 10.30 do 12.00

 SLEDUJETE WEBOVÉ STRÁNKY KAŽDÝ DEN, INFOMACE BUDEME AKTUALIZOVAT.

Informace k zápisu

31.03.2020 VÍCE

31.03.2020 - Informace k zápisu

INFORMACE K ZÁPISU

Vážení rodiče, v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými MŠMT a stávajícími právními předpisy proběhne letošní zápis bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.

Po ukončení mimořádných opatření budeme organizovat akci pro budoucí prvňáčky, aby se mohli seznámit s prostředím školy, rodiče zde dostanou všechny potřebné informace. Termín bude stanoven až po ukončení mimořádného opatření.

TERMÍN ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:      

Od 1. 4. 2020  do 30. 4. 2020

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08.2014.

Zápis je povinný i pro děti, které budou žádat o odklad školní docházky

Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

 1. Poštou
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 3. Do datové schránky školy
 4. Osobním předáním, ale pouze po telefonické domluvě s vedením školy

PODKLADY  K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ 

Žádost o přijetí (pokud byla žádost předána do mateřské školy, nemusíte nic řešit)

PODKLADY  K ŽÁDOSTI O ODKLAD

 1. Žádost o odklad
 2. Vyjádření PPP nebo SPC
 3. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Protože v současné době je provoz pedagogicko–psychologických poraden omezen, je možné, že při zápise budou některé žádosti o odklad bez potřebných vyjádření. V tomto případě se řízení přeruší vždy na požádání žadatele (zákonného zástupce).

POSTUP

Na základě přijetí vašich žádostí bude zákonným zástupcům zasláno registrační číslo dítěte. Dne 14. 5. 2020 najdete na webových stránkách naší školy zveřejněná registrační čísla přijatých/nepřijatých dětí  - po dobu 14 dnů - tedy do 29.5.2020

SPÁDOVOST

Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

 

 

Poděkování a nové informace

23.03.2020 VÍCE

23.03.2020 - Poděkování a nové informace

Vážení rodiče,

děkuji Vám, že i v této nelehké situaci většina z Vás vede své děti k zodpovědnosti a snažíte se, aby reagovaly na domácí přípravu, kterou jim zadávají učitelé. Jsem na naše žáky pyšná.

Děkuji všem učitelům naší školy, že se snaží předávat učební látku žákům, používají nové technologie a nástroje předávání informací.

Všichni se učíme a věřím, že i když byl začátek velmi těžký, časem nám to  přinese jistý pozitivní posun.

Pro učitele je to výzva, aby našli jiné způsoby i nové nástroje pro distanční výuku.

Žákům tato doba přinese možnost se naučit více samostatnosti, prověřit svoje schopnosti, dovednosti a kreativitu.

Věřím, že rodičům to po čase přinese radost z výsledků svých dětí.

Vzhledem k šíření zprávy o infekci na naší škole, upozorňuji, že pokud někomu hrozí nějaké nebezpečí, budete přímo kontaktováni KHS. Pokud máte nějaké zdravotní potíže, volejte lékaře. O karanténě nerozhodujeme my, ale KHS Pardubice, proto od nás žádné infomrace v tomto ohledu nečekejte. Podávání informací musí být v souladu s GDPR a zároveň musí být podložené KHS. Jakoukoliv informaci, kterou Vám budeme moci předat, Vám samozřejmě okamžitě sdělíme.

Sledujte prosím webové stránky školy, kde najdete zadání na domácí přípravu pro žáky naší školy v jednotlivých předmětech, které budeme aktualizovat od pondělí 16.3. každý den.  Další informace naleznete i na EŽK.

Potvrzení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13let z důvodů uzavření školy:

Rodiče napíšou celé jméno dítěte, u kterého chtějí tuto žádost uplatňovat na email: kancelar@zsaj.cz

Formulář vyplníme, potvrdíme a oskenovaný zašleme zpět.

Sledujte další informace na našich stránkách, budeme je průběžně aktualizovat dle vývoje situace.

 

 

Nabídka pracovního místa

22.01.2020 VÍCE

22.01.2020 - Nabídka pracovního místa

Hledáme do svého týmu učitele/učitelku Čj, Ma a Hv v libovolné kombinaci i s jiným předmětem na celý nebo zkrácený úvazek.

Nástup možný od 25.8.2020.

Jazykové zkoušky Cambridge

14.01.2020 VÍCE

14.01.2020 - Jazykové zkoušky Cambridge

Jazykové zkoušky Cambridge

image.png

 

 

 

Chtěli byste si složit jazykové zkoušky Cambridge ve školním roce 2019/2020?

Naše škola se stala centrem zkoušek Cambridge English a nabízí složení některé z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek za bezkonkurenčně nízkou cenu. Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment patří k nejprestižnějším mezinárodním zkouškám z angličtiny na světě.

Jazykové zkoušky YLE na úrovních pre A1-Starters, A1-Movers a A2-Flyers jsou určeny dětem na základních školách. Jsou velmi populární, protože děti zábavnou formou motivují ke zlepšování se, jsou praktické a poskytují jedinečný přehled o pokroku dítěte v osvojování si anglického jazyka. Všichni, kdo se zkoušky zúčastní, obdrží certifikát, kde je každá jazyková kompetence odměněna počtem erbů.

Zkoušky na vyšších úrovních pro dospělé (PET, FCE, CAE) bude možné složit ve stejný den jako zkoušky YLE.

Víc informací, ceny a ukázkové testy najdete tady:

https://www.cloverleaf.cz/young-learners

https://www.cloverleaf.cz/jazykove-zkousky-cambridge

 

Kontakt:  

Mgr. Martina Foglová

email: foglovamartina@gmail.comSchválený rozpočet RM na rok 2020 a středěndobý výhled 2021 a2022

28.11.2019 VÍCE

28.11.2019 - Schválený rozpočet RM na rok 2020 a středěndobý výhled 2021 a2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy

08.11.2019 VÍCE

08.11.2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy

Organizace školního roku 2019-2020

26.08.2019 VÍCE

26.08.2019 - Organizace školního roku 2019-2020

Organizace školního roku:

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín jarních prázdnin Okres nebo obvod hl. města Prahy

3. 2. - 9. 2. 2020 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

10. 2. - 16. 2. 2020 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

17. 2. - 23. 2. 2020 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

24. 2. - 1. 3. 2020 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

2. 3. - 8. 3. 2020 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

9. 3. - 15. 3. 2020 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Kritéria přijímaní žáků do ŠD

11.06.2019 VÍCE

11.06.2019 - Kritéria přijímaní žáků do ŠD

Přijímání žáků do školní družiny – školní rok 2019 – 2020

       O tom, zda bude žák přijat k mimoškolnímu vzdělávání rozhoduje podle školského zákona výlučně ředitel ZŠ na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kriterií pro přijetí. Jedná se o správní řízení a ředitel jako správní orgán, musí respektovat správní řád – tj. musí jednat nezávisle a nestranně. Školský zákon vylučuje možnost, aby do rozhodování ředitele zasahoval nebo ho ovlivňoval zřizovatel školy. Účast na mimoškolním vzdělávání je právem a zájmem žáka, nikoli jeho rodičů. Ředitel si je vědom faktu, že z kapacitních důvodů musí být někteří žáci odmítnuti. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity. Přihlášky jsou uloženy u vychovatelek. Kapacita pro školní rok 2019/ 2020 je 150 žáků – 5 oddělení

školní družiny.

  Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

1)  Žáci prvních a druhých tříd.

2)  Žáci třetích tříd

  a)  přednost mají dojíždějící  žáci z okolních obcí

  b)  žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním

  c) žáci mající sourozence v ŠD na ZŠ Al. Jiráska 139, Lanškroun       

  d) ostatní žáci podle data narození (nejmladší) do naplnění kapacity

V případě, že se v průběhu školního roku do ŠD bude hlásit nový žák, který bude plně využívat ŠD, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky ŠD, pokud nebude splňovat kritéria.

 Žáci 3. Tříd – nabízíme možnost ranní družiny, odpolední družina pouze v případě volné

                    kapacity (tato informace bude k dispozici v prvním zářijovém týdnu)

 V případě, že bude volná kapacita ŠD, mohou být do ŠD přijati i žáci 4. tříd.

 Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2019 – 2020.

                                                                                  Mgr. Monika Dušková

                                                                                       ředitelka školy

Daruj škole knihu

01.04.2019 VÍCE

01.04.2019 - Daruj škole knihu

 

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021

06.02.2019 VÍCE

06.02.2019 - Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 61234001
         
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019    
Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139,                                                        okr. Ústí nad Orlicí   IČO: 61234001    
VÝNOSY Hlavní   činnost Hospodářská činnost    
Vlastní výnosy 800 265 000    
Úplata za školní družinu 155 000      
Zúčtování fondů 200 000      
Příspěvek od zřizovatele 2 533 000      
Dotace MŠMT  28 591 463      
VÝNOSY CELKEM 31 480 263 265 000    
NÁKLADY        
Energie 773 000 32 500    
Ostatní provozní náklady  2 115 800 140 600    
z toho opravy a udržování 500 000      
z toho nákup drobného dlouhodobého majetku 500 000      
Náklady hrazené z dotace MŠMT 28 591 463      
NÁKLADY  CELKEM 31 480 263 173 100    
         
         
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí   IČO: 61234001
  Hlavní činnost Hospodářská činnost
VÝNOSY rok 2020 rok 2021 rok 2020 rok 2021
Vlastní výnosy 100 000 100 000 260 000 270 000
Úplata za školní družinu 155 000 160 000    
Dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání  29 000 000 30 000 000    
Příspěvek od zřizovatele 2 300 000 2 300 000    
VÝNOSY CELKEM 31 555 000 32 560 000 260 000 270 000
NÁKLADY        
Provozní náklady 31 555 000 32 560 000 185 000 200 000
Energie 800 000 800 000 30 000 35 000
Opravy  500 000 500 000 15 000 20 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 400 000 400 000 0 0
Ostatní provozní náklady  855 000 860 000 20 000 20 000
Mzdové  náklady včetně zákonného pojistného 29 000 000 30 000 000 120 000 125 000
Investiční náklady 0 0 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek        
NÁKLADY  CELKEM 31 555 000 32 560 000 185 000 200 000
         
Schválila RM svým usnesením č. 54/RM/2019 v Lanškrouně dne 04.02.2019.    

Upozornění rodičům.

25.09.2018 VÍCE

25.09.2018 - Upozornění rodičům.

Vážení rodiče,

z důvodu bezpečnosti Vašich dětí a jejich věcí Vás žádáme, abyste vstupovali do budovy pouze v případě, že si jdete dítě vyzvednout. Nemůžeme tolerovat ranní doprovázení dětí do šaten nebo do tříd, ani odpolední čekání na dítě v budově školy. Děkujeme za pochopení.

 

Přihlašování do Bakalářů přes mobilní aplikaci

16.04.2018 VÍCE

16.04.2018 - Přihlašování do Bakalářů přes mobilní aplikaci

Upozorňujeme rodiče, kteří se přihlašují do Bakalářů přes mobilní aplikaci, že je nutné aplikaci smazat a poté znovu naistalovat. Potom již přihlášení funguje.

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

07.12.2017 VÍCE

07.12.2017 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139,                                  okr. Ústí nad Orlicí   IČO: 61234001

VÝNOSY

Hlavní   činnost

Hospodářská činnost

Vlastní výnosy

191 000

250 000

Úplata za školní družinu

150 000

 

Zúčtování fondů

185 000

 

Příspěvek od zřizovatele

1 650 000

 

Dotace Mikroprojekt Glacensis

350 000

 

Dotace MŠMT

21 876 767

 

VÝNOSY CELKEM

24 402 767

250 000

NÁKLADY

 

 

Energie

846 000

30 000

Ostatní provozní náklady

1 680 000

183 500

Náklady hrazené z dotace MŠMT

21 876 767

 

NÁKLADY  CELKEM

24 402 767

213 500

 RM schválila na svém jednání dne 27.11.2017 usnesením č. 670/RM/2017 rozpočet na rok 2018 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

07.12.2017 VÍCE

07.12.2017 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí   IČO: 61234001

 

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

VÝNOSY

rok 2019

rok 2020

rok 2019

rok 2020

Vlastní výnosy

130 000

140 000

240 000

260 000

Úplata za školní družinu

150 000

150 000

 

 

Příspěvek od zřizovatele

2 200 000

2 400 000

 

 

Dotace MŠMT

24 700 000

28 500 000

 

 

VÝNOSY CELKEM

27 180 000

31 190 000

240 000

260 000

NÁKLADY

 

 

 

 

Energie

980 000

1 200 000

20 000

30 000

Ostatní provozní náklady

1 500 000

1 490 000

165 000

180 000

Náklady hrazené z dotace MŠMT

24 700 000

28 500 000

 

160 000

NÁKLADY  CELKEM

27 180 000

31 190 000

185 000

370 000

 

RM schválila na svém jednání dne 27.11.2017 usnesením č. 670/RM/2017  střednědobý výhled rozpočtů na roky 2019 a 2020

 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

01.02.2017 VÍCE

01.02.2017 - Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

Zakazuje se jakékoliv používání mobilních telefonů a jakékoliv jiné techniky, která umožňuje přenos telefonních hovorů, pořizování fotografií či nahrávaní videí po dobu školního vyučování. Při příchodu do školy je tato technika vypnutá a žák ji má po celou dobu školního vyučování uschovanou. Při nedodržení si škola vyhrazuje právo  na dočasné zabavení takové techniky. Technika bude vydána zákonným zástupcům oproti podpisu.

Postup při zabavení:

 1. Žák si mobilní telefon, či jinou techniku vypne. Pod dohledem učitele je telefon vložen do „bublinkové“ obálky. Obálka je zalepena a podepsána žákem a učitelem přes zalepení.
 2. Obálku odnese žák s učitelem do ředitelny, kde bude uschována do doby, než si danou věc vyzvedne zákonný zástupce. Na 1.st. předají žáci s vyučujícím telefon paní učitelce Dostálové (týká se žáků od 3. ročníku)
 3. Zákonný zástupce je neprodleně informován, že dítě je bez mobilního telefonu.

Žáci 1. stupně mohou bezprostředně po příchodu do školy informovat rodiče o příchodu, ihned poté mobilní telefon vypínají.

Upozornění pro žáky 1.-2. ročníku

Žáci  1.-2. ročníku nesmí používat mobilní telefony, ale sankce nebudou tak přísné. Nejprve domluva vyučujícího s žákem, a pokud se bude situace opakovat, následuje projednání s rodiči.                     

 Je nepřípustné využívat jakékoliv vlastní přenosné zařízení o přestávkách nebo ve školní družině. 

Upozornění

08.01.2016 VÍCE

08.01.2016 - Upozornění

UPOZORNĚNÍ

 

Upozorňujeme rodiče, kteří ráno přivážejí své děti do naší školy na náměstí J.M. Marků, aby dbali zvýšené opatrnosti. Před budovou čeká velký počet žáků, další přicházejí a musí přejít přes komunikaci, na které řidiči zastavují a posléze se rozjíždějí. Za současných ztížených povětrnostních podmínek zde nastává velmi nepřehledná situace. Apelujeme tedy na všechny řidiče - rodiče, aby byli ohleduplní k ostatním a pokud možno zastavovali v ulici Nádražní.

Přístupový systém do budovy 1. stupně

29.09.2015 VÍCE

29.09.2015 - Přístupový systém do budovy 1. stupně

V provozu je již čipový přístupový systém do školy. Žáci musí při každém vstupu do školy čip použít a to i v případě, kdy jsou dveře otevřeny. Systém je propojen i s EŽK, takže budete mít možnost se přesvědčit, že Vaše dítě je ve  škole. Navíc i my, při kontrole žáků ve třídách, budeme mít lepší přehled.

Čtečka čipů je ještě umístěna na vstupu do školy od školní jídelny. Vstoupit do školy bude možné jen v určitých denních časech tak, aby dítě mohlo vstoupit do školy v době vyučování.

Pokud by byly problémy se vstupem, třídní učitelé pošlou žáky s čipy za p. uč. Hejlem. Na čip není potřeba nahrávat žádnou aplikaci, protože každý čip na oběd má své jedinečné číslo, které je v systému zaregistrováno a podle tohoto kódu systém vstup umožní. Pokud čip ztratíte a zakoupíte nový, je potřeba jej znovu zaregistrovat i do školního systému vstupu.

Zabezpečení školy

17.10.2014 VÍCE

17.10.2014 - Zabezpečení školy

V zájmu bezpečnosti dětí je budova školy pro veřejnost uzavřena.

Přístup všech nepovolaných osob do budovy školy je omezen.

Každý návštěvník školy se musí hlásit v ředitelně školy nebo u paní ekonomky. (týká se budovy 2. stupně)

Osoby, které nejsou zaměstnanci nebo žáky této školy, se nesmi zdržovat v budově školy!

Prosím, abyste toto upozornění pochopili a respektovali. Jedná se především o bezpečnost našich žáků.

Nová metoda CLIL na naší škole

10.01.2013 VÍCE

10.01.2013 - Nová metoda CLIL na naší škole

V příštím školním roce začne naše škola naplňovat novou dlouhodobější koncepci školy (2013- 2017). Chtěli bychom Vás touto cestou stručně seznámit s hlavními změnami nebo novinkami, které se na naší škole objeví už od září 2013. Především jde o nový způsob výuky metodou CLIL. Content and language integrated learning (CLIL) je anglická zkratka označující výuku, kdy se vyučuje nejazykový i jazykový předmět současně, tzn. integrovaně. Nejazykový předmět je tedy vyučován prostřednictvím cizího jazyka a cizí jazyk pomocí nejazykového předmětu. Žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Budeme postupovat pomalým tempem, ale vytrvale a intenzivně. Zjednodušeně jde o to, abychom jazykový předmět v tomto případě angličtinu, integrovali nejprve do předmětů výchovného charakteru(VV, HV, Pč) a postupně ji zaváděli i do předmětů odborných. Pedagogové musí samozřejmě projít mnoha školeními, aby zaručili určitou úroveň a kvalitu této metody. Předpokládáme, že od příštího roku začneme intenzivně na celém 1. stupni a v 6. ročnících 2. stupně, především ve výchovných předmětech. Další roky budeme tuto metodu rozšiřovat. Věříme, že tímto způsobem zatraktivníme pro žáky výuku, ale hlavně žáci nenásilnou formou a mnohem snáze získají znalosti a komunikační dovednosti v angličtině. Další novinkou na naší škole bude od příštího školního roku nový volitelný předmět, který se bude týkat základů programování a robotiky. Tímto předmětem chceme mimo jiné zvyšovat technické vzdělání našich žáků. Předpokládáme, že postupně dojde i k jistému přerodu předmětu informatika. Absolventi kybernetiky a robotiky se uplatní prakticky ve všech oborech (od technických až po medicínu). Naším cílem je žáky připravit na studium na středních školách tohoto typu, neboť tyto obory mají velkou budoucnost. Pokud se chcete o CLILu dovědět víc, na našich webových stránkách v sekci O ŠKOLE, v části AKTUALITY jsou základní informace o této metodě a dále je tam několik odkazů na internetové stránky s informacemi o metodě CLIL.